نقی آفتاب در حصار 15

ناراحت بود. به دستور متوکل امام علی نقی الهادی (ع) را برده بودند آنجا آن هم در بدو ورود امام به سامرا.

گفت : « فدایت شوم در حق شما کوتاهی می کنند،شما... !؟اینجا ...!؟ محله ی گداها...؟! » بغض کرد.

امام رو کرد به او گفت : « تو هم اینطور فکر می کنی؟» 

بعد اشاره کرد با دست، او نگاه کرد. باغ ها درخت های میوه، دختران و غلامان زیبا، پرنده، آهو، نهرهای جوشان.

خیره شده بود که ناپدید شدند.

امام ادامه داد: «این ها برای ما، هر جا که باشیم، آماده است» 

 

نقی آفتاب در حصار 15

/ 0 نظر / 23 بازدید